Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Политика за поверителност на Експерт Лифт ЕООД

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите клиенти, така и за Експерт Лифт ЕООД. Затова за нас е важно клиентите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

Настоящата Политика за поверителност е неразривно свързана с Договора за абонаментно сервизно обслужване между клиента и Експерт Лифт ЕООД, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на клиентите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на услуги и стоки (напр. Изготвяне на договори, фактури и др.), защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Експерт Лифт ЕООД.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които Експерт Лифт ЕООД събира и обработва във връзка с предоставяните от компанията продукти и услуги.

Преди да пристъпим към събиране на данни, ние Ви информираме за това и с подписването на настоящите правила и/или продължаването да използвате този сайт приемаме, че сте съгласни да ни предоставите личните си данни за изрично посочените цели на обработка.

Личните данни, които събираме от Вас, може да включват Вашето име, имейл адрес, телефонен номер. Ако изберете да направите покупка или да се абонирате за услуга, предлагана на нас или на нашия сайт, ние ще Ви помолим за допълнителна информация, като например единен граждански номер и адреса за фактуриране, която се използва за създаване на акаунт за плащане, за изготвяне на счетоводни документи и за изготвяне на Договор, в случай че желаете да извършваме абонаментно сервизно поддържане на асансьорни уредби.

Имаме право също така да събираме информация за Вашите посещения в офиса или на Уеб сайта. Например, ние имаме право да използваме инструменти за анализ на Уеб сайта, за да извличаме информация от Вашия браузър, включително сайта, от който идвате, търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия Уеб сайт, страниците, които разглеждате в рамките на Уеб сайта, добавките на Вашия браузър и широчината и височината на последния. Допълнително, събираме и определен тип стандартна информация, която се изпраща от браузъра до всеки посещаван от Вас уеб сайт, като например IP адрес, типа и езика на браузъра, броя посещения и адресите на съответния уеб сайт. Ние имаме право да използваме информация от Вашия браузър, като например избора на език, за да подобрим работата на клиентите и да направим уеб сайта достъпен на предпочитания Ви език, където е възможно.

Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Събраната информация се използва с цел да предлагаме максимално добра услуга, с оглед Вашите цели и интереси .

Информацията, която ни предоставяте се обработва на основание Вашето изрично съгласие, с изключение на данните, които са ни необходими за изпълнение на задълженията по сключените договори и други задължения към компетентни държавни органи.

 • Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин;
 • Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;
 • Обработваме лични данни, за да предоставяме на потребители по-добри продукти и услуги, които да са съобразени с техните потребности;
 • Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.
 • Съобщаваме на потребителите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим.
 • Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство.
 • Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.
 • Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Какви са Вашите права?

 • Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с Експерт Лифт ЕООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

 • Право на преносимост:

Когато Експерт Лифт ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

 • Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате сключен договор, издадена фактура, можете да поискате редакция на своите лични данни като се свържете с нас на псоочениете координати в сайта или по-долу, също така и на имейл: info@expertlift-bg.com.

Право на изтриване:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Експерт Лифт ЕООД по всяко време, освен в следните ситуации:

 • в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
 • имате неуреден дълг към Експерт Лифт ЕООД, независимо от начина на плащане
 • ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
 • Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години
 • ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.
 • Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Експерт Лифт ЕООД. Експерт Лифт ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

 • Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

 • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
 • Право на ограничение

Имате право да поискате Експерт Лифт ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на Експерт Лифт ЕООД, Експерт Лифт ЕООД ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.

*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, Експерт Лифт ЕООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.

*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им

*ако Експерт Лифт ЕООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Експерт Лифт ЕООД предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице.

Възможност да упражняват правата си по настоящия раздел имат само лице, които могат да бъдат идентифицирани от Експерт Лифт ЕООД. Ако целите, за които Експерт Лифт ЕООД обработва лични данни не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице, Експерт Лифт ЕООД няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.

Експерт Лифт ЕООД уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане по този раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с още до два месеца.

Експерт Лифт ЕООД предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с техните искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Експерт Лифт ЕООД информира съответното лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

При отказ да бъде изпълнено искане, Експерт Лифт ЕООД уведомява съответните физически лица за техните права.

Ако Експерт Лифт ЕООД не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, Експерт Лифт ЕООД го уведомява без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

В определени случаи Експерт Лифт ЕООД може да иска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическите лица

В случай че Експерт Лифт ЕООД има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане по този раздел, Експерт Лифт ЕООД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на лицето.

Действията, предприети от Експерт Лифт ЕООД при и по повод подадени искания за упражняване на права по този раздел, са напълно безплатно за лицата, освен ако исканията им са явно неоснователни или прекомерни.

Действията, които Експерт Лифт ЕООД предприема при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), Експерт Лифт ЕООД има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

Как защитаваме личните данни на потребителите?

Изграждането и запазването на доверие между нас и нашите клиенти е основен стратегически приоритет за Експерт Лифт ЕООД. Ето защо, защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение, както за нашите потребители, така и за Експерт Лифт ЕООД. Наша основна цел е да клиентите се чувстват в „сигурни ръце“, когато ползват продуктите и услугите на Експерт Лифт ЕООД. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, Експерт Лифт ЕООД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

За да осигури защита на личните данни на потребителите Експерт Лифт ЕООД използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност.

Къде ние съхраняваме вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица.

Ние използваме предоставените от Вас лични данни, ако това е абсолютно необходимо и единствено, ако същите се предоставят от Вас доброволно.

Събираните от офиса или в уеб сайта данни се използват за работата на офиса и сайта, както и за предоставянето на услуги и изпълнението на транзакции, които сте изискали или разрешили, изготвяне на счетоводни фактури, Договори, а също и за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по електронна поща). Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни, обаче, и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни. Ние имаме право също така, да използваме Вашите данни, за да Ви предоставим информацията за използвания от Вас продукт или услуга, за важни актуализации или известия относно нашите продукти и услуги, за предоставяне на клиентска поддръжка, за улесняване на връщането или замяната на продукти, за отговор на въпроси или оплаквания, за извършване на клиентски проучвания и изпращане на награди, за откриване и предотвратяване на измами и за други цели, описани в настоящата Декларация за поверителност.

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, без изричното Ви съгласие и без да сме поискали разрешение. Преди всичко, ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение, под каквато и да било форма.

Можем да използваме или разкриваме предоставената от Вас информация за Вашите лични данни, включително съдържанието на Вашите комуникации в нашия уеб сайт или офис, за да:

 • спазим закона или дадени законосъобразни искания или съдебен процес;
 • защитим правата или собствеността.

Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим Вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на info@expertlift-bg.com

Информация за връзка с Експерт Лифт ЕООД

Експерт Лифт ЕООД, ЕИК 202026362, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Сливница 173В.

Адрес за кореспонденция: ул. Крум Кюлявков 7, партер, гр. София

За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни може да се обръщате към нас на посочените координати. Информацията за контакт с нас е публикувана на следната страница: https://expertlift-bg.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/

Обадете се