Защо е важно да имам сключен договор с фирма за поддръжка на асансьора ми?

сключване на Договор за сервиз на асансьор

Уважаеми читатели,

Много често към нас се обръщат хора, с въпроса защо е важно всеки ползвател,  да има сключен Договор за поддръжка и ремонт на асансьора. Тъй като разбираме, че материята е неясна за всички, бихме искали да помогнем и на останалите да разберат колко сериозен е въпросът.


КАКВИ СА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

Ще Ви запознаем с част от нормативната уредба, касаеща асансьорите и с практически въпроси.

Да започнем с изискването на Държавната Агенция за Метрологичен и Технически Надзор, накратко ДАМТН относно регулирането на отношенията между ползвателя, т.е. Вас и фирмата за поддръжка на асансьора. 

В чл. 7 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори е записано:

„Ползвателите на асансьори са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, и по всяко време могат да променят тези лица.“

Този текст задължава всички ползватели да сключват Договор с фирма за поддръжка и ремонт на асансьори. Вие сами избирате фирмата, но тя трябва да бъде задължително вписана в Регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за технически изисквания към продуктите. Можете да намерите Регистъра на сайта на ДАМТН и да проверите дали фирмата, която Ви обслужва има издадено Удостоверение от ДАМТН: http://www.damtn.government.bg 

В ДОПЪЛНЕНИЕ

Удостоверението дава право на фирмата да упражнява дейност по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.  Освен че е необходимо да има издадено Удостоверение, е задължително тя да издава фактури за абонаментното обслужване и за ремонтите, които извършва на асансьора. По този начин Вие, ползвателите, можете да сте сигурни, че отговорността, която е споделена между Вас и фирмата. В  случай, че не получавате оригинални фактури, тази отговорност във всеки случай се носи само от Вас. Така Вие по никакъв начин не можете да потърсите правата си в случай на нередност.

За да си гарантирате издаването на оригинални фактури и спазването на всички добри общоприети практики за обслужване на асансьора Ви безопасно и навременно, НЕ допускайте:

  • обслужването на асансьора Ви да се извършва от лица, които не са вписани в Регистъра по чл. 36 ал. 1 от ЗТИП
  • фактури без касов бон в случай, че плащате в брой.
  • липса на документи и сертификати към части при извършване на преустройство

ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Ние работим прозрачно и нашите клиенти винаги могат да разчитат на нас, както за коректно обслужване, така и за спазване на законодателството.

ОБОБЩЕНИЕ

Отговорността за съоръжение с повишена опасност, каквото е асансьорът се носи и от Вас, затова е изключително важно да бъдете сигурни в асансьорния сервиз, който сте избрали.

Обадете се